Abstract and keywords
Abstract (English):
The article will continue the further development of group models of invariant signals with re-spect to prebrasion groups. The fundamental difference of the considered models is to take into ac-count the non-commutativity of the pulse characteristics of the media, as well as the development of a new model of the coherence function of broadband signals. It is proved that the calculation of the square of the convolution module of group signals can be represented as the calculation of the mutual generalized function of signal uncertainty, and the effect of the channel can be considered as filtering through systems with a pulse characteristic invariant relative to a given group of transformation.

Keywords:
group signal, group correlation function, generalized Fourier transform, coherence function, acoustic energy
Text
Publication text (PDF): Read Download
References

1. Saprykin A.V. Korrelyacionnyy analiz gruppovyh signalov // Voennaya radioelek-tronika: Opyt ispol'zovaniya i problemy, podgotovka specialistov: materialy HV Mezhvu-zovskoy nauchno-tehnicheskoy konferencii. – Petrodvorec: VMIRE, 2004. – s. 270-271.

2. Saprykin V.A. Radiotehnicheskie cepi i signaly ch.2, – Petrodvorec: VMIRE, 2008. – 452 s.

3. Saprykin A.V. Primenenie masshtabno-kogerentnoy funkcii dlya ocenki signalov gidroakusticheskogo ob'ekta // Voennaya radioelektronika: Opyt ispol'zovaniya i problemy, podgotovka specialistov: materialy HV Mezhvuzovskoy nauchno-tehnicheskoy konferencii. – Petrodvorec: VMIRE, 2002. – S.111.

4. Butyrskiy E.Yu. Funkciya neopredelennosti na gruppe preobrazovaniy // Informaciya i kosmos. – 2008. – № 3. – S. 31–39.

5. Butyrskiy E.Yu. Modeli sistem i signalov, inducirovannye preobrazovaniem vre-meni // Nauchnoe priborostroenie. – 2011. – T.21. – № 1. – S. 128–135.

6. Butyrskiy E.Yu. Osnovnye ponyatiya teorii sistem i signalov na gruppah preobrazo-vaniy // Informaciya i kosmos. – 2007. – № 3. – S. 67–80.

7. Butyrskiy E.Yu. Vzveshennoe preobrazovanie Gil'berta i ego svoystva // Informaciya i kosmos. – 2008. – № 2. – S. 40–46.

8. Butyrskiy E.Yu. Matematicheskie modeli gidroakusticheskih signalov i metody ih obrabotki. – SPb.: Strategiya buduschego. 2018. – 650 s.

9. Ibragimov N.H. Gruppy preobrazovaniy matematicheskoy fiziki. − M.: Nauka, 1983. − 280 s.

10. Varakin L.E. Teoriya slozhnyh signalov. – M.: Sov. radio, 1970. – 375s.

Login or Create
* Forgot password?